بین المللی تایید

بـابیش از 28 سـال نـقش آفـرینی در صـنعت و اسـتوار بـر حـضور سـهامـداران جـدید، پیشکسوت در فـضای مـهندسی وصنعتی ایران، امروز زمان گذار ما بسوی نهادی تخصصی، چند وجهی و صادرات محوردر حوزه خدمات بازرسی فنی وکالا می باشد. و اکنون بـا گـرد هـم آمـدن سـه مـدیریت پیشرو و مـعتبر در شـاخـه هـای مـختلف صـنایع اصلی ایران، پشـتوانـه شـرکت تـائید مسـتحکم تـر از قـبل احیا می گـردد. این پیشامـد و هـم افـزایی مسـتتر در آن، مـا را از دسـتیابی بـه اهـداف مـتعالی و تـرسیم شـده سـهامـداران در رسیدن بـه بـازار جـهانی بـازرسی فنی و کالا و حتی افـزودن بـه اصـالـت کیفی در گسـتره صـنعت آزمـایش-بـازرسی-تـصدیق مـصمم تـر از همیشه ساخته است.
تصویر تایید
حمایت از محیط زیست
توضیحاتی مختصر و مفید از این موضوع در این قسمت قرار می گیرد
مطابقت با الزامات استانداردی و مقررات
توضیحاتی مختصر و مفید از این موضوع در این قسمت قرار می گیرد
ریسک نگهداری، حوادث و عدم عملکرد!
توضیحاتی مختصر و مفید از این موضوع در این قسمت قرار می گیرد
انتظارات مشتری از کیفیت!
توضیحاتی مختصر و مفید از این موضوع در این قسمت قرار می گیرد
سلامت و ایمنی تجهیزات
توضیحاتی مختصر و مفید از این موضوع در این قسمت قرار می گیرد
مکمل سازمان های حاکمیتی و دولت ها در حفاظت از کیفیت صادرات و واردات ( مسئولیت اجتماعی )
توضیحاتی مختصر و مفید از این موضوع در این قسمت قرار می گیرد
کیفیت و هزینه های آن!
توضیحاتی مختصر و مفید از این موضوع در این قسمت قرار می گیرد
زنجیره تامین!
توضیحاتی مختصر و مفید از این موضوع در این قسمت قرار می گیرد