» خدمات

خدمات

 زنجیره تامین!  انتظارات مشتری از کیفیت!  برون سپاری!
 کیفیت و هزینه های آن!  ریسک نگهداری، حوادث و عدم عملکرد!  سلامت و ایمنی تجهیزات!
 مکمل سازمان های حاکمیتی و دولت ها در حفاظت از کیفیت صادرات و واردات (مسئولیت اجتماعی)،  مطابقت با الزامات استانداردی و مقررات،  حمایت از محیط زیست،

صلاحیت تائید:

services

قریب به سه دهه تجربه مدیریت در راس صنایع ایران
سابقه کامل واشراف برفرآیندهای مهندسی-بازرسی درطیف کامل صنایع اصلی
معتقد به دقت و صحت و پافشاری بر اصلاح و نوگرایی
کارنامه سی سال فعالیت بدون کوچکترین سابقه سوء عملکرد
معتقد بر حفظ اخلاق حرفه ای

services

تائید انطباق

بعنوان نهاد ارزیابی انطباق، خدمات شامل موارد زیر می باشد:

ممیزی و بازرسی شخص ثالث و شخص دوم

بر مواد اولیه

بر تجهیزات در حین ساخت و حین نصب) نظارت بر آزمایش های مخرب و غیر مخرب(

بر تجهیزات در حین سرویس و حین تعمیرات

انجام آزمایش(آزمایش های غیر مخرب)

مهندسی بازرسی و مشاوره در تضمین کیفیت ساخت

ارزیابی کیفی سازندگان

تصدیق کیفیت، کمیت و صدور گواهینامه بازرسی پیش از حمل ( IC و COI)

تائید پروفرما

بازرسی فنی طراحی

services