» شعب خارج از کشور » کشورهای مستقل مشترکالمنافعCIS